E-mail:
jmkollar@math.sk

PGP kµúče:
RSA 4096-bit
DSA 2048-bit

Poątová adresa:
Ústav informatiky a matematiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovičova 3
81219 Bratislava

Kancelária:
Blok A
4. poschodie
miestnos» č. A-402

Telefón:
+421 2 60291 814